Orderstatus
Dagelijks bereikbaar op:
015 - 29 56 13

Mijn account

Meld je aan met je inloggegevens of maak een nieuw account aan
Als je uitlogt, worden om veiligheidsredenen alle niet-opgeslagen projecten en je winkelwagen verwijderd.

ALGEMENE VOORWAARDEN CEWE BELGIUM

 

 

Algemeen :

 

Artikel 1                 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

 

 

1.1.        Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen CEWE BELGIUM en haar cliënten. De toepassing van de algemene voorwaarden van de cliënten en van de leveranciers van CEWE BELGIUM is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle afwijkingen van de voorwaarden van CEWE BELGIUM zijn slechts van toepassing indien CEWE BELGIUM deze voorafgaandelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

1.2.        De gedeeltelijke of totale nietigverklaring of afwezigheid van gevolgen van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, op gelijk welk moment, tasten de geldigheid en de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden voor het overige niet aan.

1.3.      Alle afwijkende bepalingen of bedingen van onderhavige algemene voorwaarden binden CEWE BELGIUM enkel en alleen als CEWE BELGIUM deze schriftelijk heeft onderschreven.

                                                                                                                                

Artikel 2          -           Voorwaarden

 

2.1.        Alle aanbiedingen en promoties zijn vrijblijvend of onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier van de cliënt, en onder alle aangegeven prijzen wordt verstaan de nettoprijzen met uitsluiting van alle mogelijke belastingen en zonder korting, tenzij anders bedongen is.

2. 2.     Alle prijzen, omschrijvingen en gedetailleerde opgaven die door CEWE BELGIUM in haar uitgegeven en gepubliceerde marketinginstrumenten worden vermeld, zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van zet-en drukfouten. De prijzen die aan de cliënt worden aangerekend, zijn deze die geldig zijn op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

2. 3.     Alle wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling- van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de cliënt- die meerkosten veroorzaken in vergelijking tot de oorspronkelijke prijsopgave, zullen voor het verschuldigde bedrag aangerekend worden aan de cliënt. Daarentegen, alle wijzigingen die een vermindering van de kosten met zich mee zou brengen, zullen aanleiding geven tot een vermindering van het oorspronkelijk te betalen bedrag onder voorbehoud van de kosten verbonden aan de wijziging van de bestelling. Alle door cliënt gewenste wijzigingen in de uitvoering van de bestelling na de aanvang hiervan, dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht te worden van CEWE BELGIUM. Indien de gewenste wijzigingen mondeling of telefonisch werden doorgevoerd, dan zijn de kosten en risico’s verbonden aan de uitvoering van deze wijzigingen ten laste van de cliënt.

2. 4.     De wijzigingen die aan een geplaatste bestelling worden doorgevoerd, kunnen een verlenging van de oorspronkelijke leveringstermijn met CEWE BELGIUM met zich meebrengen.

2. 5.     CEWE BELGIUM behoudt zich het soeverein recht voor om elke bestelling te weigeren.

 


Artikel 3          -           Overeenkomst

 

3. 1.     Behoudens voor wat hierna volgt, zal de overeenkomst met CEWE BELGIUM pas tot stand komen, nadat zij de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. De bevestiging van de bestelling veronderstelt de juiste en volledige weergave van de overeenkomst.

3. 2.     Voor de leveringen die door hun aard of hun omvang, geen voorwerp uitmaken van een bestelling en/of een overeenkomst, zal de factuur ambtshalve als overeenkomst worden beschouwd.

3. 3.            In geval van een elektronische totstandkoming van de overeenkomst, is de cliënt, desgevallend, zelf verantwoordelijk voor het opslaan en het afdrukken van de algemene voorwaarden, van de overeenkomst alsook voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.

3. 4.     De elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen de dag van de verzending ervan. Indien de communicatie niet ontvangen wordt omwille van problemen aan de elektronische postbus van de cliënt, dan draagt de cliënt daar uitsluitend het risico van. CEWE BELGIUM is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te sturen voor alle communicatie die zij ontvangt.

3. 5.     Elke overeenkomst kan slechts worden aangegaan met CEWE BELGIUM onder de voorwaarde dat de cliënt, gedurende de looptijd van de overeenkomst en volgens de uitsluitende beoordeling van CEWE BELGIUM, over voldoende kredietwaardigheid beschikt om de overeenkomst na te komen. De cliënt dient, op eenvoudig verzoek van CEWE BELGIUM, zijn kredietwaardigheid aan te tonen.

3. 6.     Zowel tijdens als na het sluiten van de overeenkomst en zelfs alvorens CEWE BELGIUM haar verplichtingen uitvoert,is CEWE BELGIUM gerechtigd om te eisen dat de cliënt een zekerheid stelt tot het nakomen van zowel de betaling als de uitvoering van zijn andere verplichtingen.

3. 7.     Indien zij het nodig of wenselijk acht, mag CEWE BELGIUM met het oog op de juiste uitvoering van de overeenkomst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst waarvan de kosten aan de cliënt zullen worden doorgerekend in overeenstemming met de geleverde prijsopgaven. In de mate van het mogelijke en/of zo nodig, zal CEWE BELGIUM hieromtrent overleg plegen met de cliënt.

 

Artikel 4          -           Bedenkingstermijn en het herroepingsrecht

 

4. 1.     Enkel in geval van een verkoop aan een consument overeenkomstig de wet op de Handelspraktijken en Consumentenbescherming en onder voorbehoud van de uitsluitingen voorgeschreven door artikel 59 van deze wet, heeft de consument binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, het recht om zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.

4. 2.     In geval van een verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

4. 3.     De cliënt heeft altijd de plicht om, ten laatste binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van zijn herroepingsrecht, gevolg te geven aan de uitvoering van dit recht. De cliënt heeft altijd de plicht om aan te tonen dat hij het goed heeft teruggezonden op straffe van de integrale betaling van de prijs.

4. 4.     Het terugzenden van de goederen dient te geschieden in nieuwe staat en in de originele verpakking . Indien de teruggezonden goederen gebruikt werden door de cliënt of beschadigd werden, dan vervalt het recht op herroeping zoals in onderhavig beding uiteengezet. De cliënt draagt alle risico’s die verbonden zijn aan de terugzending, hier inbegrepen de risico’s verbonden aan het transport of de risico’s die voorvloeien uit gevallen van overmacht.

 

Artikel 5          -           Proefdrukken

 

5. 1.     De cliënt ontvangt enkel een proefdruk of een verbetering indien hij dit uitdrukkelijk vraagt. Elke proefdruk of revisie wordt in rekening gebracht.

5. 2.     CEWE BELGIUM is niet verantwoordelijk voor de fouten begaan door of namens de cliënt die deze fouten niet heeft gemeld tijdens de voorafdrukken van de proefdruk.

            CEWE BELGIUM zal tevens niet gehouden zijn voor de verplaatsing van de inkt of voor vlekken volgende op het drogen indien er niet voldoende tijd was gegeven.

5. 3.     Indien de cliënt het bindwerk voor zijn rekening neemt en elders doet verrichten, is de cliënt gehouden om de oplage binnen de 10 werkdagen na te kijken te rekenen vanaf de ontvangst van elke levering, en het eventueel ontbrekende exemplaar onmiddellijk op te eisen. Indien hij dit niet doet wordt de cliënt geacht de bestelling te hebben aanvaard.

 

Artikel 6          -           Leveringstermijn

 

6. 1.     De door CEWE BELGIUM opgegeven leveringstermijnen zijn zuiver ten informatieve titel en verbinden CEWE BELGIUM niet tenzij er tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Behoudens tegenbericht, begint de leveringstermijn te lopen de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.

6. 2.     De overschrijding van de leveringstermijn kan nooit of te nimmer een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen, tenzij de cliënt - na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn en na CEWE BELGIUM een redelijke aanvullende termijn te hebben gegeven van minstens 30 dagen in geval van aankoop van goederen door de cliënt en minstens 60 dagen in geval van projectielveringen - nog altijd geen bestelling ontvangen heeft.

6. 3.     Indien CEWE BELGIUM niet aan haar leveringsplicht kan voldoen ingevolge (tijdelijke) overmacht, dan kan dit nooit ofte nimmer tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt ontbonden behoudens uitdrukkelijk akkoord van CEWE BELGIUM.

 

Artikel 7          -           Levering

 

7. 1.     Het tijdstip van de levering heeft plaats op het ogenblik dat de goederen het gebouw van de onderneming of de magazijnen van CEWE BELGIUM verlaten of, na mededeling aan de cliënt op het moment dat de goederen beschikbaar zijn om afgehaald te worden.

7. 2.     CEWE BELGIUM is gehouden om de overeengekomen hoeveelheid goederen te leveren waarbij geringe verschillen (5%) zowel positief als negatief zijn toegestaan. Deze verschillen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

7. 3.     De cliënt is gehouden om de levering binnen de overeengekomen termijn in ontvangst te nemen. Bij gebreke hieraan, is CEWE BELGIUM gerechtigd om volgens haar soevereine keuze, ofwel de cliënt op zijn kosten te verplichten de goederen in ontvangst te nemen, ofwel de goederen te stockeren op kosten van de cliënt, ofwel de goederen te vernietigen of te laten vernietigen op kosten van de cliënt. Al deze kosten brengen van rechtswege verwijlinteresten aan een interestvoet van 8% per jaar met zich mee.

7. 4.     In alle omstandigheden, reizen het materiaal en toebehoren van de cliënt alsook de bestelde goederen uitsluitend voor rekening en risico van de cliënt ook wanneer het francoverzendingen of retourzendingen.

7. 5.     De cliënt is verplicht om zowel de inhoud als de verpakking van de goederen na te kijken om eventuele gebrekken of schade te signaleren zodra deze geleverd zijn of zodra CEWE BELGIUM hem heeft bericht dat de goederen ter beschikking staan voor hem. De cliënt is eveneens verplicht om CEWE BELGIUM onverwijld op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken

7. 6.     CEWE BELGIUM mag in verscheidene keren leveren waarbij elke levering afzonderlijk wordt gefactureerd. De cliënt is verplicht te betalen overeenkomstig artikel 8 van onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 8          -           Zekerheden en overdracht van de risico’s

 

8. 1.     Indien er werd overeengekomen om aan huis te leveren, dan zullen de transportkosten door CEWE BELGIUM aan de cliënt worden gefactureerd.

8. 2.     CEWE BELGIUM kan - ten alle tijde en alvorens te leveren- van de cliënt eisen dat hij een bankgarantie of een andere zekerheid stelt ten einde alle opeisbare schuldvorderingen van CEWE BELGIUM te waarborgen met betrekking tot vorige leveringen, leveringen in uitvoering of toekomstige leveringen alsook  met betrekking tot nog niet-opeisbare schuldvorderingen met betrekking tot alle leveringen. Indien CEWE BELGIUM deze gevorderde betalingen of zekerheden niet ontvangt, is zij gerechtigd om de leveringen op te schorten. Indien de cliënt, na aanmaning, nog altijd in gebreke blijft om het nodige te doen, dan kan CEWE BELGIUM de overeenkomst ontbinden middels een eenvoudige verklaring voor alle nog niet uitgevoerde leveringen, onverminderd haar recht op schadevergoedingen.

8. 3.     Het risico van de goederen wordt uiterlijk overgedragen op het ogenblik van de levering van de goederen aan de cliënt. Dit zal ook zo zijn wanneer de goederen in verscheidene keren worden geleverd. CEWE BELGIUM is gerechtigd om de kosten verbonden aan verzekering van de goederen tegen diefstal, breuk, transport, brand en alle andere verzekerde risico’s aan de cliënt te factureren.

8. 4.     CEWE BELGIUM is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door haarzelf, door derden of door andere goederen voor zover de schade niet toerekenbaar is aan haar fout.

 

Artikel 9          -           Betaling

 

9. 1.     Alle betalingen aan CEWE BELGIUM dienen te worden verricht, zonder korting of verrekening, binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  Elke vroegere tolerantie omtrent de betalingstermijn kan nooit ofte nimmer beschouwd worden als afstand van CEWE BELGIUM van het recht om zich te beroepen op de betalingstermijn van 14 kalenderdagen of op een vorige ingebrekestelling.

9. 2.     Elke betalingstermijn die werd overeengekomen met de cliënt is een dwingende en fatale termijn, na verloop van welke termijn de cliënt wordt geacht in verzuim te verkeren, behoudens hetgeen bepaald in artikel 9.4.

9. 3.     Elke betaling moet verricht worden middels een bankoverschrijving op de rekening van CEWE BELGIUM zoals vermeld op de factuur, tenzij CEWE BELGIUM te kennen heeft gegeven dat zij een andere wijze van betaling wenst.

9. 4.     Bij niet of laattijdige betaling, zal CEWE BELGIUM u middels een kosteloze ingebrekestelling aanmanen om de betaling van de factuur uit te voeren zonder bijkomende kosten, waarbij u gewaarschuwd zal worden voor de toepassing van een schadebeding indien uw betaling uitblijft. Indien CEWE BELGIUM de kosteloze ingebrekestelling elektronisch (bv. per e-mail) verstuurt, begint de kosteloze aanmaningstermijn van 14 kalenderdagen te lopen op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de aanmaning verstuurd werd. Als de kosteloze ingebrekestelling per post is verstuurd, begint de periode van 14 kalenderdagen op de derde werkdag na de dag waarop de herinnering is verstuurd.

            Na het verloop van deze termijn is cliënt buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform dit schadebeding, ongeacht of CEWE BELGIUM een schuldinvorderaar inschakelt om de verschuldigde betaling van cliënt te vorderen. De maximale buitengerechtelijke kosten van het schadebeding worden bepaald conform de onderstaande tabel:

Hoofdsom factuur

Buitengerechtelijke Incassokosten conform Schadebeding

€ 150 en minder

€ 20

€ 150,01 - € 500

€ 30 + 10% factuurbedrag boven € 150,01

€ 500,01 - en meer

€ 65 + 5% factuurbedrag boven € 500,01

Absoluut maximum: € 2.000


9. 5.     In geval van laattijdige betaling is de cliënt ook verwijlinteresten verschuldigd aan een interestvoet van 8 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de algehele betaling.

9. 6.     De sancties zoals omschreven in artikel 9.4 en 9.5. zijn wederkerig ten opzichte van cliënten die consument zijn en die zouden aantonen dat zij een gelijkwaardige economische schade zou geleden hebben ingevolge een fout die CEWE BELGIUM zou begaan hebben.

 

Artikel 10        -           Eigendomsvoorbehoud

 

10. 1.   De eigendom van de door CEWE BELGIUM geleverde goederen wordt pas overgedragen aan de cliënt nadat hij aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.

10. 2.   Zolang de eigendom van de desbetreffende goederen niet is overgegaan op de cliënt, kan de cliënt deze goederen niet in pand geven, noch bezwaren met eender welke zekerheid noch eender welk zakelijk of persoonlijk recht overdragen aan derden .

10. 3.   Indien de cliënt een of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt, dan is CEWE BELGIUM gerechtigd om de eigendom van de geleverde goederen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling terug te vorderen.

            CEWE BELGIUM zal de residuele waarde van deze goederen bepalen en crediteren aan de cliënt waarbij alle kosten verbonden aan de terugvordering verrekend worden en onverminderd het recht van CEWE BELGIUM om van de cliënt een schadevergoeding te vorderen voor alle geleden en/of te lijden schade.

 

Artikel 11        -           Betwistingen

 

11. 1.   Het nazicht van de geleverde hoeveelheden, van de goederen of van de verpakkingen dient door of namens de cliënt te worden verricht bij de levering. Alle betwistingen dienaangaande dienen ofwel op de leveringsbon/het leveringsdocument ofwel op de factuur vermeld worden. Bij gebreke hieraan, wordt de cliënt geacht de juiste hoeveelheid goederen te hebben ontvangen en hun goede staat ervan te hebben goedgekeurd. Elke latere klacht dienaangaande is onontvankelijk.

11. 2.   CEWE BELGIUM kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van de goederen of enkele daarvan, indien de cliënt zijn betwisting heeft geuit conform artikel 11. 1.. CEWE BELGIUM is niet verantwoordelijk voor de schade anders dan deze die de geleverde goederen of gepresteerde diensten aantast en die haar oorzaak zou vinden in een gebrek van kwaliteit, de grootte of de staat van de geleverde goederen en de gepresteerde diensten.

11. 3.   De cliënt dient altijd de mogelijkheid te geven aan CEWE BELGIUM om de staat van de goederen na te kijken op het ogenblik van de levering zodoende de gegrondheid van de betwisting na te gaan.

11. 4.   Alle betwistingen met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk en binnen de 14 werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, ingediend te worden bij CEWE BELGIUM. Eenmaal deze termijn verstreken is, zal de betwisting als laattijdig beschouwd worden en onontvankelijk verklaard worden. De betwisting dient vergezeld te zijn van een kopie van de bestelbon en van alle negatieven en positieven van de foto’s.

11. 5.   De cliënt kan nooit ofte nimmer eenzijdig overgaan tot compensatie.

11. 6.   Geringe afwijkingen bij het afdrukken kunnen geen reden tot betwisting uitmaken.

 

Artikel 12        -           Aansprakelijkheid

 

12. 1.   Behoudens hetgeen vermeld wordt in onderhavig artikel, kan CEWE BELGIUM niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van het sluiten of de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

            De aansprakelijkheid van CEWE BELGIUM zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van het gebrekkige product of dienst of tot de kost daarvan en dit naar de keuze van CEWE BELGIUM.

12. 2.   CEWE BELGIUM kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse schade, berokkend aan de cliënt -met uitdrukkelijke uitsluiting van immateriële schade, commerciële schade en winstderving- die uitsluitend voortkomen uit een gebrek, onregelmatige praktijken of nalatigheden onmiddellijk toerekenbaar aan CEWE BELGIUM. Dienaangaande is de terugname van fotografische opnames die technisch correct ontwikkeld zijn uitgesloten.

12. 3.   Eender welk gebrek in de uitvoering van de prestaties geleverd door derden zijn niet toerekenbaar aan CEWE BELGIUM en binden bijgevolg CEWE BELGIUM niet.

12. 4.   CEWE BELGIUM sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke andere schade dan diegene omschreven in artikel 12.2.  Zij wijst elke aansprakelijkheid af betreffende fototoestellen en bijhorenden die haar zouden zijn toevertrouwd.

12. 5.   Elke schade moet zo snel mogelijk schriftelijk gemeld worden aan CEWE BELGIUM en dit uiterlijk binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de ontdekking van de schade of de dag waarop deze redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. Bij gebreke hieraan wordt deze schade niet vergoed. Deze voorwaarde geldt niet in hoofde van de consument die op overtuigende wijze kan aantonen dat redelijkerwijze niet van hem verwacht kon worden om, in het desbetreffende geval, binnen deze termijn schriftelijk te reageren.

12. 6.   De cliënt wordt geacht alle intellectuele eigendomsrechten te hebben op de bestellingen die hij toevertrouwd aan CEWE BELGIUM. CEWE BELGIUM kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor de gevolgen van een schending van de intellectuele eigendomsrecht door de cliënt.

 

Artikel 13        -           Toerekenbare tekortkoming van  de cliënt

 

13. 1.   Indien de cliënt het verzoek van CEWE BELGIUM tot betaling van een voorschot of tot een volstorting van een garantie niet inwilligt, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij failliet gaat, indien hij een gerechtelijk akkoord, een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling aanvraagt, indien hij zijn bedrijf verkoopt of vereffent, indien hij het voorwerp uitmaakt van een beslagmaatregel op een of op meerdere van zijn goederen dan zal het CEWE BELGIUM gerechtigd zijn om  haar leveringsplicht op te schorten of om de overeenkomst op te zeggen betreffende het nog niet uitgevoerde deel ervan  en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht van CEWE BELGIUM om schadevergoedingen en interesten te eisen van de cliënt.

 

 

Artikel 14        -           Stockage

 

14. 1.   Indien de bestelde goederen klaar zijn maar niet onmiddellijk kunnen geleverd worden op de door de cliënt gevraagde bestemming, dan is CEWE BELGIUM gerechtigd om deze goederen voor rekening en op uitdrukkelijk risico van de cliënt te stockeren en om de betaling te vorderen van zowel de prijs, als heeft de levering plaatsgevonden, als de opslagkosten.

 

Artikel 15        -           Publicitaire middelen en andere niet-gebruikte materialen

 

15. 1.   Al het publicitair materiaal, alle verpakkingen of alle bijkomende bijzondere materialen die gemaakt zijn door CEWE BELGIUM op vraag van de cliënt maar die niet zouden gebruikt geweest zijn door de cliënt, dienen binnen een korte termijn worden teruggenomen door de cliënt, op straffe dat deze goederen kosteloos ter beschikking worden gesteld ten bate van CEWE BELGIUM, onverminderd het recht van CEWE BELGIUM om van de cliënt te eisen het desbetreffende materiaal weg te nemen en haar recht om haar zowel het verwezenlijken van het desbetreffende materiaal als de levering of vernietiging ervan te eisen.

 

Artikel 16        -           Overmacht

 

16. 1.   Bij onderhavige overeenkomst wordt onder de term “overmacht” verstaan : alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van CEWE BELGIUM- zelfs indien zij voorzienbaar waren op het moment van de totstandkoming-  die de uitvoering van de overeenkomst verhindert of extreem moeilijk maakt, en meerbepaald: natuurrampen, stakingen of lock-out, opslag-of transportmoeilijkheden, verhinderingen door overheidsmaatregelen, contingenteringen of bedrijfsstoringen bij CEWE BELGIUM, haar filialen, zusterbedrijven of eventuele onderaannemingen.

16. 2.   Alle verplichtingen zijn onder uitdrukkelijke voorwaarde aangegaan dat in geval van overmacht, CEWE BELGIUM slechts gehouden is om de uitvoering van haar verplichtingen te hervatten wanneer de overmacht heeft opgehouden te bestaan of, dat CEWE BELGIUM alleen en zonder gerechtelijke tussenkomst kan beslissen om de overeenkomst die nog niet werd uitgevoerd te vernietigen zonder dat CEWE BELGIUM gehouden kan worden tot enige schadevergoeding en onverminderd haar recht om een betaling te eisen voor haar reeds geleverde prestaties.

16. 3.   Indien een geheel of gedeelte van een besteld goed of bestelde dienst door een cliënt aan CEWE BELGIUM volledig of gedeeltelijk beschadigd wordt of tenietgaat ten gevolge van overmacht, dan is de cliënt gehouden om aan CEWE BELGIUM de overeengekomen prijs te betalen ten belopen van de waarde van het bestelde goed of de dienst dewelke reeds werden uitgevoerd alvorens de overmacht ontstond.

 


Artikel 17        -           Persoons- en privégegevens

 

17. 1.   Door onderhavige overeenkomst te sluiten, geeft de cliënt uitdrukkelijk zijn toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoons- en privégegevens door CEWE BELGIUM en dit voor alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de activiteiten van CEWE BELGIUM, hier ondermeer inbegrepen voor de noden van de levering, de facturatie, de betalen, de klantendienst maar ook voor publiciteit en marketingactiviteiten.

17. 2.   CEWE BELGIUM  verbindt zich ertoe om deze informatie te verzamelen en te verwerken overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van het privéleven.

17. 3.   CEWE BELGIUM is gerechtigd om deze informatie aan derden over te maken met het oog op de beoordeling van de solvabiliteit van de cliënt.

17. 4.   CEWE BELGIUM is eveneens gerechtigd om beroep te doen op derden van haar keuzen met het oog op de invorderingen van haar schuldvorderingen en om de verzamelde informatie aan deze derde te verstrekken in het kader van elke handeling of procedure die de invordering van haar schuldvordering beoogt.

17. 5.   De cliënt heeft het recht om alle informatie van privé en persoonlijke aard die behandeld worden door CEWE BELGIUM in te zien. De cliënt mag opmerkingen maken of verzet aantekenen en gelijk welke verbetering van zijn gegevens vragen aan de klantendienst van CEWE BELGIUM

 

Artikel 18        -           Wijziging van de voorwaarden

 

18. 1.   CEWE BELGIUM is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in onderhavige algemene voorwaarden.  Deze wijzigingen zullen op de vastgestelde datum in werking treden en zullen niet van toepassing zijn op vorige overeenkomsten.

 

18. 2.   CEWE BELGIUM kan de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar cliënten voorleggen en in geval van akkoord of afwezigheid van kennisgeving van eventuele bezwaren binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de publicatie op onze website, zullen deze gewijzigde algemene voorwaarden de vorige vervangen.

 

Artikel 19        -           Slotbepalingen

 

19. 1.   Alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsook de uitvoering van deze aanbiedingen en overeenkomst waarop onderhavige algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, van toepassing zijn, zijn  uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht.

19. 2.   Elk geschil tussen de cliënt en CEWE BELGIUM zal uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank van koophandel te Mechelen CEWE BELGIUM blijft evenwel gerechtigd om, indien zij dit wenst, de cliënt voor elk ander territoriaal bevoegde Rechtbank te dagvaarden overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht of andere Internationale Verdragen.

 

September 2023