Wedstrijdreglement « Made in Belgium » 2018

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CEWE Belgium N.V., Generaal De Wittelaan 9/9 in 2800 Mechelen, hierna genoemd « Organisator ».

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon, wonende in België, kan meedoen met de wedstrijd, als aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven (artikel 5), is voldaan.

Volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd :

 • Medewerkers van CEWE en hun verwanten (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als de medewerker)
 • Juryleden
 • Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van de « Organisator » om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van haar promoties.

Artikel 3 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal aanvangen op maandag 11 juni 2018 om 00u00 en neemt een einde op zondag 19 augustus 2018 om 23u59.

Artikel 4 : Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, als de beslissingen van de « Organisator ». De « Organisator » behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de « Organisator » dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de wedstrijdwebsite. Onder geen enkel beding kan de « Organisator » aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten kunnen enkel aan de fotowedstrijd deelnemen via de wedstrijdwebsite en andere hieraan gelinkte sites.

Elke deelnemer kan maximaal 1 foto per week inzenden, d.w.z. maximaal 10 foto’s per deelnemer verspreid over de volledige wedstrijdperiode (10 wedstrijdweken). De foto’s die ingezonden worden, mogen maximum 5 MB per afbeelding bedragen en moeten JPEG-formaat hebben.

De foto’s mogen genomen zijn voor de bekendmaking van dit reglement. Ze mogen niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de belangen van de « Organisator ». De « Organisator » behoudt zich het recht, om foto’s die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij de maker is van de foto en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer vrijwart de « Organisator » van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Artikel 6: De jury

De jury, bestaande uit, Baudouin Verschueren (Managing Director bij CEWE Benelux), Erik Derycke (Hoofdredacteur van Shoot Magazine), Rob Mitchell (professionele fotograaf), François Walschaerts (persfotograaf), Marius Van Pijpen (workshoptrainer) en Nathalie Rozak (graphiste en fotografe), kiest volledig autonoom 10 winnaars uit de 150 genomineerde foto’s. De 150 genomineerde foto’s worden gekozen door CEWE. De jury kiest de foto’s op basis van door hen geformuleerde criteria (namelijk de kwaliteit van de foto, de originaliteit, etc).

Artikel 7: Aantal winnaars en prijzen

De prijzen worden toegekend na beraadslaging van de jury. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per persoon en adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Alle 10 winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 16 september in de Plantentuin van Meise. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval inruilbaar tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.


Hoofdprijs : 8 daagse rondreis doorheen Zuid-West Engeland voor 2 personen

Inbegrepen:

 • 7 overnachtingen met ontbijt
 • Overtocht Calais-Dover
 • een bezoek aan de Roman Baths
 • een bezoek aan het Fashion Museum
 • een bezoek aan Victoria Art Gallery
 • de retourvluchten voor de dagtrip Isles of Scilly
 • een bezoek aan het Eden Project
 • een reisgids ´Engeland´ en een documentatiemap

Niet inbegrepen:

 • niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.
 • Verplaatsing heen en terug naar Calais en verplaatsingen ter plaatse gebeuren met eigen wagen.

Voorwaarden:

 • De waardebon moet ten laatste 30 juni 2019 ingewisseld worden voor een reis met vertrek ten laatste op 31 december 2019.
 • De vermelde reis moet normaal gezien aan het bedrag van de waardebon geboekt kunnen worden, maar prijzen van vliegtuigtickets en hotelkamers schommelen naargelang de beschikbaarheid. Het is dus mogelijk dat de vermelde reis volzet is op het moment van boeking, of duurder blijkt te zijn in de periode waarin jij wil boeken. In dat geval heb je de keuze om zelf bij te betalen, of iets anders te kiezen aan het bedrag van de waardebon.
 • Je hoeft je niet te houden aan de reis die op de waardebon staat. Je mag voor het vermelde bedrag kiezen uit het volledige aanbod van de Selectair reisagent waarbij je de bon inwisselt.
 • De waardebon moet in zijn geheel worden opgebruikt. Uitbetalen in cash is niet mogelijk.


2e prijs: 3 daagse stedentrip Barcelona voor 2 personen

Inbegrepen:

 • citytrip naar Barcelona voor 2 personen
 • inclusief verblijf van 2 nachten in een driesterrenhotel op basis van kamer en ontbijt
 • Vluchten heen en terug op Barcelona

Voorwaarden

 • De waardebon moet ten laatste 30 juni 2019 ingewisseld worden voor een reis met vertrek ten laatste op 31 december 2019.
 • De vermelde reis moet normaal gezien aan het bedrag van de waardebon geboekt kunnen worden, maar prijzen van vliegtuigtickets en hotelkamers schommelen naargelang de beschikbaarheid. Het is dus mogelijk dat de vermelde reis volzet is op het moment van boeking, of duurder blijkt te zijn in de periode waarin jij wil boeken. In dat geval heb je de keuze om zelf bij te betalen, of iets anders te kiezen aan het bedrag van de waardebon.
 • Je hoeft je niet te houden aan de reis die op de waardebon staat. Je mag voor het vermelde bedrag kiezen uit het volledige aanbod van de Selectair reisagent waarbij je de bon inwisselt.
 • De waardebon moet in zijn geheel worden opgebruikt. Uitbetalen in cash is niet mogelijk.


3e prijs : 3 daagse stedentrip naar Maastricht voor 2 personen

Inbegrepen:

 • citytrip Maastricht voor 2 personen
 • 2 overnachtingen in driesterrenhotel Hotel Amrâth Grand hotel de l’Empereur (of gelijkwaardig)
 • 3 gangendiner bij aankomst, koffie met Limburgse vlaai, shopping gids, toeristische info over Maastricht, toegangsticket voor Holland Casino Valkenburg.

Niet inbegrepen:

 • toeristenbelasting en vervoer.

Voorwaarden:

 • De waardebon moet ten laatste 30 juni 2019 ingewisseld worden voor een reis met vertrek ten laatste op 31 december 2019.
 • De vermelde reis moet normaal gezien aan het bedrag van de waardebon geboekt kunnen worden, maar prijzen schommelen naargelang de beschikbaarheid. Het is dus mogelijk dat de vermelde reis volzet is op het moment van boeking, of duurder blijkt te zijn in de periode waarin jij wil boeken. In dat geval heb je de keuze om zelf bij te betalen, of iets anders te kiezen aan het bedrag van de waardebon.
 • Je hoeft je niet te houden aan de reis die op de waardebon staat. Je mag voor het vermelde bedrag kiezen uit het volledige aanbod van de Selectair reisagent waarbij je de bon inwisselt.
 • De waardebon moet in zijn geheel worden opgebruikt. Uitbetalen in cash is niet mogelijk.


4e prijs : SIGMA lens

5e en 6e prijs: Travelbox t.w.v 150 €

7e en 8e prijs: Travelbox t.w.v 100 €

9e prijs: CEWE waardebon t.w.v 150€

10e prijs: CEWE waardebon t.w.v 100€


Artikel 8: Aankondiging van de winnaars

De namen en woonplaatsen van de winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 16 september 2018 aan de Plantentuin en worden daarna gepubliceerd op www.cewe.be en op de Facebookpagina van de « Organisator ». Winnaars die niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking zullen persoonlijk verwittigd worden per e-mail binnen 4 weken na de prijsuitreiking.

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen de « Organisator » over de volledige intellectuele eigendoms –en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto’s en er tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de « Organisator » tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de foto’s die zij indienen bij de jury. Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren.

Artikel 10 : Overdracht van intellectuele eigendomsrechten

De deelnemers dragen - voor de duur van de wettelijke bescherming – hun auteursrechten op de foto’s, ingediend bij de jury, over aan de « Organisator » en verlenen de « Organisator » bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken en in het bijzonder ze ten toon te stellen voor artistieke of communicatieve doeleinden, ze te reproduceren, via gelijk welk medium, promotioneel of publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar historische archieven, op internetsites, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma’s, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De deelnemers verlenen de « Organisator » ook de toestemming om hun foto’s aan te wenden met of zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de « Organisator » er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden.

Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en prijzen te kunnen genieten. De overdracht geldt voor alle ingezonden foto’s, met inbegrip van deze die niet zullen geselecteerd worden.

Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de « Organisator » er niet toe gehouden in ingediende foto’s ook daadwerkelijk aan te wenden.

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de « Organisator » aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen, n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van prijzen.

In de mate dat de vaststelling van de genomineerden en winnaars zich uitsluitend baseert op een geautomatiseerd informaticaproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de « Organisator » niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het Internet of bij technische dienstverleners die betroken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de « Organisator » ligt, kan de « Organisator » hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers en de gefotografeerde personen die een schriftelijk akkoord verleenden, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval van gebruik van de foto’s, voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is.

Confor de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de « Organisator ».

Artikel 13: Communicatie

Met uitzondering van de commiunicatie geadresseerd aan de winnaars, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de « organisator » en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de interpretatie van het wedstrijdthema).

Mechelen, mei, 2018